REGULAMIN SKLEPU ABISSPOLAND.PL

Sklep internetowy działający pod adresem http://www.abisspoland.pl prowadzony jest przez Abiss Poland Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków, NIP 675-148-80-86, KRS 0000461400, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa–Śródmieście Wydział XI, z kapitałem zakładowym 30.000 zł opłaconym w całości, zwana „Sprzedawcą” lub „Sklepem”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonu: +48 12 6177547 (godziny pracy Sklepu podane są na stronie internetowej Sklepu, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),

- korzystając z adresu poczty elektronicznej – info@abisspoland.pl,

- za pomocą formularza elektronicznego w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Sklepu.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin,

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 4. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego,

 5. Towar, Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży,

 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,

 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.abisspoland.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się. Sklepu umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych.

 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą.

 3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:

a) podłączenie do Internetu,

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Sklep nie ponosi odpowiedzialności,

c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,

d) minimalne wymagania sprzętowe dla komputera Klienta: 

 • procesor Intel Pentium 4 lub nowszy;

 • 512 MB pamięci operacyjnej RAM;

 • około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym;

 • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli;

 • dostęp do internetu;

e) włączona obsługa Cookies i Java Script

f) program do odczytu plików formatu PDF.

 

2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z działań Klienta.

§ 3 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Sklepu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sklepem.

 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.

 3. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: info@abisspoland.pl z podaniem  danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.

 4. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna.

 5. Sklep dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu - opcjonalnie, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia. Brak rejestracji w Sklepie oznacza brak posiadania Konta Klienta, które umożliwia dostęp do śledzenia Zamówienia.

 6. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia bez rejestracji i logowania oznacza zawarcie pomiędzy danym Klientem a Sklepem nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa z chwilą, gdy dane Zamówienie zostaje anulowane, umowa sprzedaży zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana, traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych. 

 

§ 4 ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  

 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 3. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

 1. przez konto Klienta - po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na koncie z wykorzystaniem Konta,

 2. bez rejestracji i logowania - przez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie, pod warunkiem akceptacji Regulaminu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.

 1. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów w Sklepie. Proces zamawiania produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania Konta. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.

 2. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.

 3. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w Sklepie: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do Koszyka. 

 4. Klient może wybrać ograniczoną ilość produktów do Zamówienia spośród ilości danego produktu dostępnego dla Zamówień detalicznych, a w po przejściu do Koszyka otrzyma podsumowanie wybranych produktów. Sklep zastrzega, iż w celach zamawiania w oparciu o dodawanie do Koszyka, dostępność niektórych produktów może być ograniczona, o czym Klient jest informowany przy wyborze ilość produktu.

 5. W przypadku niedostępności produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy: 

 1. częściową realizacją - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów;

 2. anulowania całości zamówienia (odstąpienie).

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części produktów niedostępnych.

 

 1. Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem wybranej z listy firmy kurierskiej.

§ 5 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 1. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy.

 2. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego Zamówienia. Jeżeli Klient wyrazi dodatkowe uwagi co do warunków przesyłki, np. ekspres, do określonej godziny, w dni nierobocze itp., a Sklep podejmie się realizacji takich warunków, Strony ustalą dodatkową odpłatność.

 3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach produktów w zależności od zamówionego towaru i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu Zamówienia.  

 4. Płatność za zamówione produkty może nastąpić w następujących formach:

 1. przelewu bankowego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep lub przekazem pocztowym. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu,

 2. płatności przy odbiorze.

 1. W razie dokonania zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu czternastu (14) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.

 2. Wydanie Zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu Zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy. 

 3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenie Zamówienia. W przypadku niektórych produktów lub osiągnięcia określonej wartości Zamówienia, koszt dostawy ponosi Sklep, o czym Klient jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia informowany.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, co oznacza, że towar nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.

 

 1. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Roszczenia z gwarancji można zgłaszać bezpośrednio do gwaranta lub za pośrednictwem Sklepu.

 2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

 3. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia określone z tytułu rękojmi, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Rękojmia jest wyłączona w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem gdy reklamowany towar jest tzw. sterylnym wyrobem medycznym.

 4. W celu złożenia reklamacji Konsument powinien w ustawowym terminie do zgłaszania wad poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach, udokumentować celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania towaru do Sklepu. W przypadku konieczności odesłania towaru do sklepu Sklep poinformuje Konsumenta o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup produktu w Sklepie z opisem żądań. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na info@abisspoland.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu.

 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep, albo Sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady. 

 6. Jeżeli Klientem jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 8. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni w przypadku Klientów będących Konsumentami od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

 9. Transport reklamowanych produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sklepu za pośrednictwem wskazanej przez Sklep formy odesłania. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 10. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu lub drogą elektroniczną na e-mail: info@abisspoland.pl, najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sklep po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych

 2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu.

 3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest rzecz:

 • nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu (koszty odesłania).

 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

 3. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu). 

 4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Abiss Poland Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków, NIP 675-148-80-86, KRS 0000461400, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa–Śródmieście Wydział XI, z kapitałem zakładowym 30.000 zł opłaconym w całości, dane kontaktowe: +48 12 6177547, info@abisspoland.pl.

 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej również: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 

 3. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu, np. do złożenia przez Zamówienia i jego rozliczenia, dostępu do Konta Klienta, zapisania się do newslettera lub skorzystania z formularzy kontaktowych. Każdorazowo zakres wymaganych do podania danych osobowych wskazany jest w Sklepie (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności). Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 4. Osoby odwiedzające mogą przeglądać treści Sklepu bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 5. Sklep przetwarza dane osobowe gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) do celu obsługi składanych Zamówień. Przekazane dane osobowe przetwarzane są również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach: 

 • opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu,

 • ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia postepowań́ sadowych, arbitrażowych i mediacyjnych, 

 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które Sklep świadczy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych,

 • obsługi zapytań́ i zgłoszeń́ oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług lub dostarczanych Zamówień,

W pozostałych (innych niż wyżej podane) celach dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód – np. w celach marketingowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1.  W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i podmioty realizujące płatność, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie i pocztowe. W przypadku uzyskania zgody Klienta jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

 2. W ramach korzystania przez serwis z narzędzi wspierających działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z serwisem. Mowa tu o przekazywaniu danych jak: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie serwisu.

 3. Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • przenoszenia danych osobowych, np. do innego podmiotu,

 • dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane i kopii z nich),

 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem),

 • cofnięcia każdej wyrażonej Sklepowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Sklep zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sklepu.

Realizacja ww. uprawnień (poza wniesieniem skargi do PUODO) odbywa się na dane kontaktowe Sklepu.

 1. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas realizowania Zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Sklepu. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 2. Sklep nie stosuje profilowania w celu dopasowania oferty do Klienta ani w żadnym innym celu.

 3. Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed przypadkowym zniszczeniem, utratą, dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.    Na każdy sprzedany przez Sklep produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

 2.     Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami zawartych przez Sklep i Klienta indywidualnych umów dotyczących świadczenia usług, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

 2. Niektóre komunikaty przesyłane Klientowi przez Sklep pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Sklepu. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Klient przesłałby zwrotnie.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep z dniem ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

Miejscowość, data................ 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

Imię i nazwisko Konsumenta 

Adres Konsumenta, telefon 

Abiss Poland Sp. z o.o.

ul. Bagrowa 1

30-733 Kraków

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

Ja .....................................niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów: 

- ................................................. 

- ................................................ 

- ................................................ 

- ................................................ 

- ................................................. 

Potwierdzam, że zwracam produkty zgodne z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

Umowa dotyczy zamówienia Nr. ................................................... 

Data odbioru towaru.................................................................. 

Numer konta bankowego Konsumenta (na który nastąpi zwrot płatności): 

........................................................................................................... 

.......................................... 

Podpis Konsumenta